Tikslai

Pagrindinis fondo tikslas:

 • įvairiapusiškai padėti vaikams praradusiems tėvus ar gyvenantiems be jų;

Kiti fondo tikslai:

 • remti ir padėti materialiai vaikams našlaičiams, netekusiems tėvų, gyvenantiems globos namuose;
 • remti ir teikti vaikams pagalbą greičiau sveikti ir atstatyti savo fizinę, emocinę, protinę ir dvasinęgerovę;
 • kurti, organizuoti ir įgyvendinti bei remti programas padedančias vaikams atsiskleisti ir atrasti savo tikruosius gebėjimus, talentus ir juos lavinti, kartu ugdant vaikų kūrybingumą ir sąmoningumą;
 • kurti, organizuoti, įgyvendinti ir remti šviesias Lietuvos mokslo, kultūros, švietimo, meno, tikėjimo, sporto, sveikatos palaikymo ir kūrimo, socialinės globos ir rūpybos programas, kurios moko ir padeda vaikams atrasti save, išsakyti savo jausmus ir tikruosius poreikius, eiti šviesos keliu, būti saugiems, mylimiems, kūrybingiems, sveikiems, sąmoningiems, išmintingiems;
 • kurti, organizuoti ir įgyvendinti bei remti projektus ir programas, padedančias vaikams kurti vidinį ir išorinį saugumą, meilę, grožį, gausą, laisvę ir mokančias visame tame gyventi;
 • remti, kurti ir įgyvendinti švarios aplinkos kūrimo, palaikymo ir aplinkos tvarkymo švietimo ir fizinių darbų programas, palaikančias ir kuriančias vis švaresnę ir švaresnę gamtą ir aplinką esančioms dabarties ir ateinančioms kartoms;
 • remti, kurti ir įgyvendinti Lietuvos istorijos, gamtos, architektūros, Lietuvos vertybių apsaugos, įamžinimo bei restauravimo darbų programas, padedančias palaikyti ir kurti šviesią Lietuvos vaikų dabartį ir ateitį;
 • remti, kurti ir įgyvendinti Lietuvos kaimų, miestelių ir gyvenviečių savitumo išlaikymo ir protingos plėtros programas ir projektus, kuriančius šviesią ateitį dabarties ir ateinančioms kartoms;
 • remti, kurti ir įgyvendinti visas kitas šviesią, gausią ir sąmoningą visuomenę ugdančią veiklą bei kitus visuomenei reikšmingus, vertingus ir šviesius projektus bei programas;
 • vykdyti vaikų, šeimų ir suaugusiųjų neformaliojo ir formaliojo švietimo ir ugdymo veiklą;
 • vykdyti vaikų, šeimų ir suaugusiųjų meno ir įvairias kitokio pobūdžio terapijas, taikant įvairius metodus.

  Fondo uždaviniai:

 • tenkinti vaikų saviraiškos, saviugdos, savišvietos, savęs ir pasaulio pažinimo bei kitus poreikius,
 • įgyvendinti vaikų svajones ir paskatinti toliau svajoti bei išmokyti patiems jas įgyvendinti;
 • plėtoti ir ugdyti vaikų gebėjimus, talentus, teigiamas savybes, kūrybingumą ir sąmoningumą;
 • ugdyti vaikų dvasingumą;
 • suburti žmones, įstaigas, organizacijas, įmones bendrai veiklai, įgyvendinant Labdaros ir paramos fondo „Beautiful heart“ tikslus;
 • padėti vaikams iš globos namų sėkmingai įsilieti į visuomenę ir pradėti kurti savo gyvenimą;
 • vykdyti įvairius su šio fondo tikslais susijusius tyrimus;
 • rengti ir įgyvendinti savarankiškus ir bendrus veiklos projektus su kitomis įstaigomis;
 • leisti informacinius ir reklaminius leidinius;
 • rengti įvairias edukacines programas;užsitikrinti pastovią ir nuolatinę materialią ir nematerialią paramą ir rėmimą iš žmonių, įmonių,
 • įstaigų, organizacijų, grupių ir kitų įmanomų šaltinių;
 • stebėti, analizuoti, rengti ir skleisti informaciją apie fondo veiklą: rengti katalogus, albumus, vaizdo, foto medžiagą, straipsnius, interneto tinklalapius ir pan.;
 • kurti, organizuoti kursus, paskaitas, seminarus, studijas, būrelius, klubus ir kitą veiklą susijusią su Labdaros ir paramos fondo „Beautiful heart“ tikslais;
 • rengtiįvairiusrenginius:festivalius,muges,stovyklas,parodas,ekskursijasirkt.;
 • plėtotifondosklaidosveiklą;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio visuomeninėmis organizacijomis, įmonėmis,
 • atsakingomis valdžios institucijomis.

  Fondas įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius:

 • kuria, organizuoja ir įgyvendina fondo ir kitus šviesius Lietuvos kultūrinius, švietimo, edukacinius, meno, pramoginius renginius, stovyklas, varžybas, parodas, varžytuves, ekskursijas, konkursus, festivalius, susitikimus, diskusijas, seminarus, konferencijas ir kitus renginius, padedančius siekti ir įgyvendinti Labdaros ir paramos fondo „Beautiful heart“ tikslus ir uždavinius;
 • organizuoja labdaringus renginius ir vykdyti labdaringą prekybą jų metu;
 • keičiasi informacija ir bendradarbiauja su žmonėmis ir kitomis įstaigomis, įmonėmis, valdžios institucijomis;
 • organizuoja su fondo tikslais susijusias akcijas;
 • organizuoja ir vykdo labdaringą maitinimą;
 • rengia viešus susitikimus;
 • rengia, kuria, organizuoja ir įgyvendina šviesius su fondo tikslais susijusius projektus ir tokiuose dalyvauja;
 • vykdo filantropinę veiklą;
 • rengia ir įgyvendina investicinius projektus, padedančius įgyvendinti fondo tikslus ir uždavinius;
 • gauna iš įvairių šaltinių piniginę, daiktinę, psichologinę ir kitokią paramą;
 • steigia stipendijas, kuriomis apmokami mokslai, studijos, kvalifikacijos kėlimai ir pan. organizuoja poilsį, keliones, pramogas;
 • organizuoja įvairių būrelių, klubų, studijų veiklą, stovyklas;
 • steigia ir vykdo tiek vaikų, tiek suaugusių ar senolių dienos centrus, globos įstaigas;
 • apmoka gydymo išlaidas;
 • gauna ir teikia paramą maisto produktais, daiktais ir pan.;
 • rengia ir teikia metodines rekomendacijas;
 • kuria programinę įrangą, web. aplikacijas ir tinklalapius;
 • kuria ir leidžia informacinius, reklaminius ir kitus leidinius;
 • kuria naujas su fondo tikslais susijusias paslaugas;
 • vykdo kitą, niekur kitur nepriskirtą vaikų ugdymo, švietimo, poilsio, laisvalaikio, pramoginę bei verslo veiklą.Fondas savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo dalininkų ir(ar) teikėjų neapmokamą organizacinį darbą, taip pat apmokamą kitų asmenų darbą, Fondo lėšas bei turtą.

  Fondas bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, judėjimais ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka Fondo veiklos tikslus ir uždavinius.

  Esant reikalui Fondas turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Fondo tikslams siekti. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Fondas gali verstis tokia veikla tik gavęs reikalingą licenciją (leidimą).